Ruszyła rekrutacja do Pozytywnego Żłobka nr 1 w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2!

 

 

 

 

 

Rekrutacja uczestników do projektu
„Pozytywny żłobek w Gdańsku – Piecki – Migowo”

 

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Pozytywny żłobek w Gdańsku – Piecki – Migowo”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

 

 

Projekt skierowany jest do:

·         osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy
ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych
– planuje się objęcie wsparciem 32 osoby,

·         osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – planuje się objęcie wsparciem 48 osób.

Rekrutacja uczestników do projektu:

Etap I – rekrutacja wstępna – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do 15.02.2019r.

Etap II - ocena formalna złożonych wniosków od dnia 18.02.2019r. – badanie czy złożono wszystkie wymagane dokumenty i czy dokumenty są wypełnione prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia dokumentów, zostaną one zwrócone do uzupełnienia;

Etap III – weryfikacja warunków koniecznych oraz przyznanie punktów dodatkowych na podstawie kompletu złożonych dokumentów, które przeszły ocenę formalną.

Etap IV – utworzenie głównej listy uczestników. Lista główna uczestników projektu zostanie utworzona po weryfikacji dokumentów złożonych do 15.02.2019r i złożonych uzupełnień.  Lista zostanie utworzona w oparciu o ocenę formalną, spełnienie kryteriów koniecznych oraz liczbę przyznanych punktów.
O zakwalifikowaniu osób do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów, a następnie data wpływu Formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem załączników do biura rekrutacyjnego, mieszczącego się przy ul. Matuszewskiego 2 w Gdańsku. W przypadku uzupełniania dokumentów decyduje data wpływu ostatniego wymaganego załącznika. Lista główna zostanie zamknięta przy zakwalifikowaniu do projektu założonej do wsparcia liczby uczestników, zgodnie z opisem grupy docelowej określonej w §3. pkt 2 Regulaminu uczestnictwa. W przypadku osiągnięcia do 15.02.2019r. założonej liczby uczestników projektu spełniających kryteria określone w projekcie, lista główna uczestników zostanie zamknięta.
W przypadku zamknięcia listy głównej zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście głównej, będą kwalifikowani kolejni uczestnicy z listy rezerwowej, zgodnie liczbą uzyskanych punktów a następnie datą wpływu dokumentów;

Etap V podpisanie umów oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

Etap VI – rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w trybie ciągłym.

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w biurze rekrutacyjnym, mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2.

Składane dokumenty powinny być poprawnie wypełnione i podpisane. Niekompletne zgłoszenia zostaną oddane do uzupełnienia.

 

Lista pozytywnie zweryfikowanych uczestników zostanie utworzona do dnia 22.02.2019 roku. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie, a podpisanie umów przewiduje się na dzień 25-28 luty 2019r.

Planowany termin otwarcia żłobka to 01.03.2019r.

 

Szczegóły rekrutacji określone zostały w regulaminie uczestnictwa

 

 

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin uczestnictwa w projekcie Gdańsk-Piecki-Migowo 21.01.2019r.

- Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny,

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikowaniu się do udziału w projekcie,

- Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa,

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie zbiór zarządzanie RPO WP 2014_2020,

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru CST,

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie zgoda na wizerunek,

- Załącznik nr 7 - Wzór umowy z uczestnikami,

- Załącznik nr 8 - Formularz rezygnacji,

- Załącznik nr 9 - Oświadczenie uczestnika,

- Karta informacyjna dziecka,

- Upoważnienie do odbioru dziecka.

 

 

Kontakt w sprawie składania dokumentacji rekrutacyjnej:

Pani Małgorzata Panków, nr telefonu: 668 529 817

e-mail: pieckimigowo@pozytywneinicjatywy.pl.

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl