Rozeznanie rynku dotyczące zakupu i dostawy materiałów plastycznych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych

 

 

C:\Users\HP\OneDrive\Documents\Gosia\Pozytywne inicjatywy\logo_wzory\3loga.jpg
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Rozeznanie rynku

 

z dnia 28.05.2019

Fundacja Pozytywne Inicjatywy z zamiarem zakupu i dostawy materiałów plastycznych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych do Pozytywnego żłobka nr 2 w Krakowie, przy Al. 29 listopada 193, oraz do Pozytywnego żłobka nr 3 przy ul. Wysłouchów 22a/2 w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w niniejszym zapytaniu.

Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamówienie w ramach projektu nr RPMP.08.05.00-12-0222/16-00 pt. „Pozytywne żłobki w Małopolsce” stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: VIII. Rynek pracy
Działanie: 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym


Nazwa zamawiającego
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck
NIP: 5871698532
REGON: 221581359

1. Termin składania ofert
4 czerwca 2019 roku

2. Miejsce i sposób składania ofert

W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl

3. Osoba do kontaktu oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Tomaszewska tel. +48 538 237 213; m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów plastycznych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych do Pozytywnego żłobka nr 2 w Krakowie, przy Al. 29 listopada 193, oraz do Pozytywnego żłobka nr 3 przy ul. Wysłouchów 22a/2 według specyfikacji przedstawionej w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kod CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykułu biurowe


5. Termin i miejsce wykonania zamówienia (realizacji umowy)
Termin wykonania zamówienia – do 7 czerwca 2019 r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Miejsce dostawy: Pozytywny żłobek nr 2, Al. 29 listopada 193, Kraków oraz Pozytywny żłobek nr 3 przy ul. Wysłouchów 22a/2

6. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta wraz z niezbędnymi załącznikami powinna być złożona w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres m.tomaszewska@pozytywneinicjatywy.pl, gdzie w tytule wiadomości powinien być zapis „Oferta na zakup i dostawę
materiałów plastycznych i papierniczych oraz pomocy dydaktycznych.”

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego

7. Warunki unieważnienia postępowania
Fundacja Pozytywne Inicjatywy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku niespodziewanych okoliczności mających wpływ na realizację projektu (w szczególności harmonogramu działań) podając przy tym przyczynę tego unieważnienia.

8. Informacja o wykluczeniu
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.


9. Dodatkowe informacje
Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.
O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany drogą mailową/telefoniczną.

 

Załączniki: 

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl