Rozeznanie na rynku - usługi pracownika gospodarczego w lokalu w Krakowie

 

 

 

 Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

Zamówienie w ramach projektu nr RPMP.08.05.00-12-0222/16-00 pt. Pozytywne żłobki w Małopolsce” stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Oś priorytetowa: VIII. Rynek pracy

Działanie: 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym

 

 Nazwa zamawiającego

Fundacja Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12

84-100 Puck

NIP: 5871698532

REGON: 221581359

 

 Więcej informacji ponieżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl