Rekrutacja do projektu "Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku"

 

 

 

Projekt skierowany jest do:

·         osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy
ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych – planuje się objęcie wsparciem 11 osób,

·         osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – planuje się objęcie wsparciem 44 osoby

Rekrutacja uczestników do projektu:

 

Etap I – rekrutacja wstępna – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do 19.04.2019r.

Etap II - ocena formalna złożonych wniosków od dnia 23.04.2019r. – badanie czy złożono wszystkie wymagane dokumenty i czy dokumenty są wypełnione prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia dokumentów, zostaną one zwrócone do uzupełnienia;

Etap III – weryfikacja warunków koniecznych oraz przyznanie punktów dodatkowych na podstawie kompletu złożonych dokumentów, które przeszły ocenę formalną.

Etap IV – utworzenie głównej listy uczestników. Lista główna uczestników projektu zostanie utworzona po weryfikacji dokumentów złożonych do 19.04.2019r i złożonych uzupełnień.  Lista zostanie utworzona w oparciu o ocenę formalną, spełnienie kryteriów koniecznych oraz liczbę przyznanych punktów.
O zakwalifikowaniu osób do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów, a następnie data wpływu Formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem załączników do biura rekrutacyjnego, mieszczącego się przy ul. Jana Kilińskiego 5A w Gdańsku. W przypadku uzupełniania dokumentów decyduje data wpływu ostatniego wymaganego załącznika. Lista główna zostanie zamknięta przy zakwalifikowaniu do projektu założonej do wsparcia liczby uczestników, zgodnie z opisem grupy docelowej określonej w §3. pkt 2 Regulaminu uczestnictwa. W przypadku osiągnięcia do 19.04.2019r. założonej liczby uczestników projektu spełniających kryteria określone w projekcie, lista główna uczestników zostanie zamknięta.
W przypadku zamknięcia listy głównej zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście głównej, będą kwalifikowani kolejni uczestnicy z listy rezerwowej, zgodnie liczbą uzyskanych punktów a następnie datą wpływu dokumentów;

Etap V podpisanie umów oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

Etap VI – rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w trybie ciągłym.

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w biurze rekrutacyjnym, mieszczącym się w Gdańsku, ul. Jana Kilińskiego 5A.

Składane dokumenty powinny być poprawnie wypełnione i podpisane. Niekompletne zgłoszenia zostaną oddane do uzupełnienia.

 

Lista pozytywnie zweryfikowanych uczestników zostanie utworzona do dnia 26.04.2019 roku. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie, a podpisanie umów przewiduje się na dzień 29-30 kwietnia 2019r..

Planowany termin otwarcia żłobka to 02.05.2019r.

 

Szczegóły rekrutacji określone zostały w Regulaminie uczestnictwa!!!

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Regulamin uczestnictwa w projekcie

- Załącznik nr 1_Formularz rekrutacyjny

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o kwalifikowaniu się do udziału w projekcie,

- Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa,

- Załącznik nr 4 Oświadczenie Zbiór Zarządzanie RPO WP 2014_2020,

- Załącznik nr 5_Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST,

- Załącznik nr 6_Oświadczenie zgoda na wizerunek,

- Załącznik nr 7_Wzór umowy z uczestnikami,

- Załącznik nr 8_Formularz rezygnacji,

- Załącznik nr 9 Oświadczenie uczestnika,

- Karta Informacyjna Dziecka,

- Upoważnienie do odbioru dziecka.

 

 

Kontakt w sprawie składania dokumentacji rekrutacyjnej: 

Pani Jolanta Dykas-Klisz, nr telefonu: 735-207-817 

e-mail: zlobek.augustynskiego@pozytywneinicjatywy.pl

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl