Zlecenie usługi szkoleniowej, kurs „Pracownik obsługi hotelu” 120h

 

 

 Na potrzeby projektu pn: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zlecono usługi przeprowadzenia kursu zewnętrznego „Pracownik obsługi hotelu” dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie. Trener przeprowadzi zajęcia grupowe (ok. 6 osób) dla uczestników projektu w ramach zadania:

Zadanie 2. Poz. 10 Szkolenia/kursy zewnętrzne zakończone egzaminem, podnoszące kwalifikacje zawodowe – 120 godzin zegarowych (w tym 80 godzin teorii, 20 godzin nauki podstawowych zwrotów w języku angielskim przydatnych w pracy
w hotelu, 20 godzin zajęć praktycznych).
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.
 
Zapytanie ofertowe:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 13.12.2018r., wpłynęły 3 oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono firmę O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, Wejherowo oferując cenę: 14870,40 zł. 
 
 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl