Rekrutacja do Pozytywnego żłobka w Tarnowskich Górach rozpoczęta!

 

 

 

          Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu rodziców / opiekunów dzieci, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci do Pozytywnego żłobka lub do punktu opieki dziennej w Tarnowskich Górach.

 
Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w formie podpisanych własnoręcznie wypełnionych, zeskanowanych lub sfotografowanych dokumentów mailowo na adres:
 
lub w wersji papierowej pocztą na adres Pozytywne Inicjatywy Edukacja, ul, Przebendowskiego 12, 84-100 Puck. Decyduje data wpływu maila / listu.
 
Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 
Lista pozytywnie zweryfikowanych uczestników zostanie utworzona w dniu 31.01.2018 roku. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie, a podpisanie umów przewiduje się na dzień 01.02.2018 roku. 
 
Planowany termin otwarcia żłobka to 1-2 lutego 2018 roku.
 
Koszt opieki wraz z wyżywieniem wyniesie 300 zł.
 
Ponadto jednorazowo zostanie pobierane wpisowe w kwocie 150 zł.
 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z dofinansowaniem projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w pierwszych dwóch latach działalności żłobka, rodzice / opiekunowie beneficjentami projektu mogą być wyłącznie:
 
– podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3, odnosi się to do osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Np. osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
 
– zatrudnionych i wychowujących dzieci do lat 3, dotyczy osób, które w dniu przystąpienia do projektu są pracujące (włącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).
 
– które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. Odnosi się to do osób, które w dniu przystąpienia do projektu są bezrobotne lub bierne zawodowo tj. dla osób pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym
 
Dotyczy osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracę po zakończeniu udziału w projekcie.
 
W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w żłobkach brane będzie pod uwagę spełnienie kryteriów  dodatkowych przez osoby zgłaszające się do udziału w projekcie.
 
Kryteria dodatkowe będą punktowane następująco:
 
  • dziecko 2-letnie - 2 pkt
  • osoby zamieszkujące/pracujące w miastach, w których stworzone będą żłobki lub punkty dziennej opieki – 2 pkt,
  • status osoby bezrobotnej – 2 pkt.
  • niepełnosprawność rodzica, dziecka – po 2 pkt.;
  • liczba dzieci w rodzinie – 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt.;
  • dochód netto przypadający na osobę w rodzinie – poniżej 800 zł – 2 pkt., 800 – 1200 zł – 1 pkt., powyżej 1200 zł – 0 pkt.
  • rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – 2 pkt.
  • wykształcenie maksymalnie podstawowe lub gimnazjalne min.1 rodzica - 2 pkt,
  • wykształcenie maksymalnie policealne lub ponadgimnazjalne - min. 1 rodzica - 1 pkt.
 
Szczegóły rekrutacji określone są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie."
 
 
 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl