Zapytanie ofertowe na na usługi internetowe

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Rozeznanie rynku nr 9/PŻŚ
                                                                                             
                                                                                        z dnia 04.08.2017
 
Fundacja Pozytywne Inicjatywy z zamiarem podpisania umowy na dostawę ruterów, instalację urządzeń i okablowania oraz świadczenie usług dostępu do Internetu (usługi transportu danych) w  lokalach znajdujących się w Rybniku przy ul. Sławików 6, w Gliwicach przy ul. Fornalskiej 10, w Sosnowcu przy ul. Naftowej 31 i w Zabrzu przy ul. Wandy 7 przeznaczonych na funkcjonowanie żłobka, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg. specyfikacji zawartej w niniejszym zapytaniu. 
 
Rozeznanie rynku prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
Zamówienie w ramach projektu nr RPSL.08.01.03-24-028H/15 pt. Pozytywne żłobki na Śląsku stanowiące przedmiot niniejszego postępowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
 
Nazwa zamawiającego
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck
NIP: 5871698532
REGON: 221581359
 
1.       Termin składania ofert
10 sierpnia 2017 roku
 
2.       Miejsce i sposób składania ofert
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres s.bogdanowicz@pozytywneinicjatywy.pl
 
3.       Osoba do kontaktu oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwia Bogdanowicz tel. +48 538 237 206; s.bogdanowicz@pozytywneinicjatywy.pl
 
4.       Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ruterów, instalacja urządzeń i okablowanie oraz świadczenie usług dostępu do Internetu w lokalach w Rybniku przy ul. Sławików 6, w Gliwicach przy ul. Fornalskiej 10, w Sosnowcu przy ul. Naftowej 31 i w Zabrzu przy ul. Wandy 7
4.1    Wymagania dotyczące zamówienia:
a)       Łącze dostępowe do sieci Internet w ww. lokali:
¾     o przepustowości gwarantowanej min. 20 Mb/s najlepiej w technologii światłowodowej
¾     o przepustowości gwarantowanej wychodzącej min. 20 Mb/s najlepiej w technologii światłowodowej
b)       Bezprzewodowe routery Wi-Fi, które będą łączyły się z urządzeniami do monitoringu oraz komputerem.
c)       Routery mają udostępnić połączenie internetowe dla nieograniczonej liczby urządzeń w sieci.
d)       Usługodawca przeprowadzi instalację urządzeń oraz okablowania niezbędnych do dostarczenia zamawiającemu usługi.
e)       Routery mają mieć standard komunikacji bezprzewodowej nr 802.11n.
f)         Usługodawca zapewni możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę.
g)       Czas reakcji na zgłoszenie (usunięcie usterki) zapewniony przez Usługodawcę nie powinien przekraczać 8h.
h)       Usługodawca zapewni dostęp do statystyk obrazujących parametry łącza: - ilość przesyłanych pakietów na sekundę w obie strony, - ilość pakietów utraconych, - średnie wielkości transmitowanych danych (wysycenie łącza), statystyka awaryjności.
i)         Dostęp do Internetu musi być zapewniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
j)         Przepustowość łącza nie może być uzależniona od ilości pobranych danych.
k)       W przypadku konieczności wymiany lub naprawy urządzeń dostępowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie na czas trwania wymiany lub naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od już zainstalowanego lub dostarczonego;
l)         Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer przesłanych bądź odebranych danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT).
m)     W przypadku niedotrzymywania warunków technicznych łącza (nie dotyczy sytuacji niezależnych od operatora), Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu.
n)       Okres zawarcia umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu: 20 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejnych 12 miesięcy.
 
5.       Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)
5.1    Planowany termin wykonania zamówienia zostanie ustalony po wyborze oferty z wykonawcą zamówienia.
 
6.       Opis sposobu przygotowania oferty
6.1    Oferta wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona w formie elektronicznej  w postaci podpisanego skanu na adres s.bogdanowicz@pozytywneinicjatywy.pl gdzie w tytule wiadomości powinien być zapis „Oferta na instalację i świadczenie usługi dostępu do Internetu
6.2    Oferta musi zawierać następujące informacje:
¾     pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta, 
¾     cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT za instalację urządzeń i okablowania oraz świadczenie usług dostępu do Internetu,
¾     cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT za świadczenie usług dostępu do Internetu,
¾     cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT ruterów bezprzewodowego.
 
6.3    Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w pkt. 4.1 niniejszego zamówienia.
 
7.       Warunki unieważnienia postępowania
Fundacja Pozytywne Inicjatywy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, o czym oferenci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.
 
8.       Dodatkowe informacje
1.     Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.
3.     Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.
4.     O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany drogą mailową/telefoniczną.

Załączniki:
 
 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl