Informacja o rekrutacji uczestników projektu pn. „Pozytywne żłobki na Śląsku”

 

 

 

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu rodziców / opiekunów dzieci, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci do:

Pozytywnego Żłobka w Zabrzu,

Pozytywnego Żłobka w Gliwicach,

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w formie podpisanych własnoręcznie wypełnionych, zeskanowanych lub sfotografowanych dokumentów mailowo na adres:

zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl

lub w wersji papierowej pocztą na adres Fundacja Pozytywne Inicjatywy,ul. Świętojańska 23/4, 81-372 Gdynia. Decyduje data wpływu maila / listu.

Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Lista pozytywnie zweryfikowanych uczestników zostanie utworzona w dniu  14.08.2017 roku. Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie, a podpisanie umów przewiduje się na dzień 17-21 sierpnia.

Żłobki zostaną otwarte po uzyskaniu wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez urzędy miasta. Planowany termin otwarcia żłobków w Zabrzu i Gliwicach to 21 sierpnia,

 

Koszt opieki wraz z wyżywieniem wyniesie:

W Pozytywnym żłobku w Zabrzu 360 zł miesięcznie,

W Pozytywnym żłobku w Gliwicach 400 zł miesięczne,

 

Ponadto jednorazowo zostanie pobierane wpisowe w kwocie 150 zł.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z dofinansowaniem projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w pierwszych dwóch latach działalności żłobka, rodzice / opiekunowie beneficjentami projektu mogą być wyłącznie:

  •  podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3, odnosi się to do osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Np. osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
  • zatrudnionych i wychowujących dzieci do lat 3, dotyczy osób, które w dniu przystąpienia do projektu są pracujące (włącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).
  • które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. Odnosi się to do osób, które w dniu przystąpienia do projektu są bezrobotne lub bierne zawodowo tj. dla osób pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym

Dotyczy osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracę po zakończeniu udziału w projekcie.

 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc w żłobkach brane będzie pod uwagę spełnienie kryteriów  dodatkowych przez osoby zgłaszające się do udziału w projekcie.

Kryteria dodatkowe będą punktowane następująco:

- osoby zamieszkujące dzielnice, w których będą utworzone żłobki – 2 pkt,

- status osoby bezrobotnej – 2 pkt.

- niepełnosprawność rodzica, dziecka – po 2 pkt.;

- liczba dzieci w rodzinie – 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt.;

- dochód netto przypadający na osobę w rodzinie – 0-500 zł – 2 pkt., 500 – 1000 zł – 1 pkt., powyżej 1000 zł – 0 pkt.

- rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – 2 pkt.

 

Szczegóły rekrutacji określone są w Regulaminie uczestnictwa projekcie

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika + oświadczenia

Regulamin projektu

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl