Szansa na rozwój

 

O PROJEKCIE

 


Projekt „SZANSA NA ROZWÓJ - Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za opiekę instytucjonalną nad dziećmi do lat 3 w makroregionie północno – zachodnim realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 
Nr projektu: POWR.02.01.00-00-0003/16

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Lider Projektu:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Partner Projektu:
Europejskie Stowarzyszenie „SZANSA”
ul. Armii Krajowej 2/104, 30-150 Kraków

 

http://stowarzyszenieszansa.org/
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego 
i pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin makroregionu północno-zachodniego, na terenie, których mieszka 5 tysięcy i więcej ludności.


Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele władz samorządu gminnego 
i pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin makroregionu północno-zachodniego, na terenie, których mieszka 5 tysięcy i więcej ludności i w których nie funkcjonują instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3 i nie zgłaszają takiego zapotrzebowania.

Makroregion północno-zachodni obejmuje następujące województwa:
Lubuskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

Uczestnikami projektu są tylko i wyłącznie przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego  oraz  pracownicy  jednostek  samorządu  gminnego zgodnie z wykazem gmin wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs - załącznik nr 17 do Regulaminu Konkursu.


SZKOLENIA

Termin realizacji szkoleń: luty 2017 - sierpień 2018.

Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne.

Szkolenia prowadzone są w grupach około 14 osobowych, przez 3 dni (26 godzin). Każde szkolenie zakończone jest egzaminem w postaci testu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z udziału w szkoleniu.

Szkolenia organizowane są w wygodnej dla uczestników formie wykładów połączonych z ćwiczeniami i warsztatami.  Każdy z uczestników szkolenia uzyska możliwość korzystania 
z systemu platformy e-learningowej, dzięki której możliwe będzie zdobywanie wiedzy o dowolnej porze, pozyskiwanie dodatkowych materiałów szkoleniowych oraz kontakt on-line z ekspertami/trenerami.  

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć poniższych modułów*:
Moduł I – Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie
Moduł II - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Moduł III - Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Moduł IV - Współpraca publiczno‐prywatna
Moduł V - Zarządzanie inwestycją

Uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie strategii opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie, organizacji tej opieki, finansowania instytucji opieki nad dziećmi, współpracy 
publiczno-prywatnej i zarządzania inwestycją.

Dodatkowo uzyskają wiedzę w zakresie specyfiki opieki nad dziećmi 
z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych oraz standardów jakości pracy i odpowiedzialności prawnej opiekunów.

Podniesione zostaną również kompetencje zawodowe urzędników, przydatne w tworzeniu warunków umożliwiających implementację i realizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w szczególności: komunikacja transformująca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, przekraczanie barier związanych z wielokulturowością, zarządzanie czasem oraz umiejętność określania stopnia ryzyka w zarządzaniu inwestycją.


Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
3 dniowe bezpłatne szkolenie na terenie woj. pomorskiego prowadzone w atrakcyjnej formie przez doświadczoną grupę trenerów
zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, ubezpieczenie NNW
materiały szkoleniowe, dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej (lekcje, warsztaty, aktualności, czat, forum dyskusyjne, materiały do pobrania, kalendarz szkoleń)
możliwość skorzystania z tzw. dyżurów on-line z trenerami/specjalistami tzw. dobrych praktyk
kontakt z osobami, które posiadają doświadczenie w zakładaniu żłobków – możliwość uzyskania praktycznych wskazówek, skorzystania z dobrych praktyk,
każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu


Szczegółowy harmonogram wsparcia POWER październik - listopadREKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, ze rekrutacja do udziału w projekcie została rozpoczęta. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

2. Deklaracja udziału

3. Formularz zgłoszeniowy

    3.1 Oświadczenie - Dane osobowe 

    3.2 Oświadczenie - Dane wrażliwe

4. Umowa uczestnictwa w projekcie

5. Regulamin zwrotu za dojazdy

6. Formularz zwrotu za dojazdy

7.Terminarze szkoleń:

 

8. Szczegółowy harmonogram wsparcia POWER sierpień - październik 2017

9. Szczegółowy harmonogram wsparcia POWER listopad - grudzień 2017

10. Szczegółowy harmonogram wsparcia POWER luty - marzec 2018

11. Szczegółowy harmonogram wsparcia POWER kwiecień - czerwiec 2018

12. Szczegółowy harmonogram wsparcia POWER maj - lipiec 2018

KONTAKT

Paweł Zajączkowski – osoba odpowiedzialna za realizację projektu
Adres e-mail: p.zajaczkowski@pozytywneinicjatywy.pl    
Adres e-mail, na który należy kierować formularze zgłoszeniowe: rekrutacja-szansanarozwoj@pozytywneinicjatywy.pl
Telefon: 728 486 707

Biuro projektu:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck

Partner projektu:
Europejskie Stowarzyszenie „SZANSA”, ul. Armii Krajowej 2/104, 30-150 Kraków
http://stowarzyszenieszansa.org/
 

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl