Projekty ZIT

 

                                            


I. Projekt pn. RPPM.06.01.01-22-0003/16 „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Projekt realizowany jest w Partnerstwie.

Lider Projektu:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
84-100 Puck ul. Przebendowskiego 12

Partnerzy Projektu:

Fundacja Forum Aktywności Obywatelskiej
84-120 Władysławowo ul. 8 Marca 13

Stowarzyszenie „Aktywny Puck”
84-100 Puck Plac Wolności 2

Puckie Hospicjum im. Św. Ojca Pio
84-100 Puck ul. Dziedzictwa Jana Pawła II

Fundacja Centrum Integracji Społecznej
84-100 Puck ul. Szystowskiego 10

Powiat Pucki – Powiatowy Urząd Pracy
84-100 Puck ul. Elizy Orzeszkowej 5

 

Cel projektu:
Celem   projektu   jest   zwiększone   zatrudnienie   osób   dotkniętych   i   zagrożonych   ubóstwem 
i wykluczeniem   społecznym. Wśród   celów   szczegółowych  wymienić należy  uzyskanie   kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności i/lub poszukiwanie pracy przez uczestników projektu po jego zakończeniu.

Grupa docelowa:
Odbiorcami wsparcia   projekcie będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 154 osoby, w tym 24 osoby niepełnosprawne

 

Szkolenia:
Termin realizacji szkoleń kwiecień 2017 – czerwiec 2018
Szkolenia prowadzone są w grupach około 12 osobowych, przez ok. 30 dni. Po zakończonym kursie oraz zdanym egzaminem uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nowo nabyte kwalifikacje.

 

Planowane szkolenia będą dotyczyć m.in. takich zawodów jak:

- spawacz
- magazynier
- kierowca wózka jezdniowego
- kucharz
- pracownik biurowy

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin projektu: Regulamin projektu_08_08_2017.pdf

Regulamin wypłaty stypendiów: Regulamin wypłat_08_08_2017.pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie: Deklaracja_08_08_2017.pdf

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy.pdf

 

II. Projekt pn. RPPM.06.02.01-22-0002/16 „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany jest w Partnerstwie.

Lider Projektu:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
84-100 Puck ul. Przebendowskiego 12

Partnerzy Projektu:

Fundacja Forum Aktywności Obywatelskiej
84-120 Władysławowo ul. 8 Marca 13

Stowarzyszenie „Aktywny Puck”
84-100 Puck Plac Wolności 2

Puckie Hospicjum im. Św. Ojca Pio
84-100 Puck ul. Dziedzictwa Jana Pawła II

Fundacja Centrum Integracji Społecznej
84-100 Puck ul. Szystowskiego 10

Powiat Pucki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku
84-100 Puck ul. Mestwina 32

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego. Jego osiągnięcie gwarantuje realizacja następujących zadań:
1. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych
2. Wsparcie rodziny i opiekunów osób niesamodzielnych
3. Integracja osób usamodzielnianych
4. Wsparcie dodatkowe

 

Grupa docelowa:
Odbiorcami wsparcia w projekcie, zamieszkującymi powiat pucki będą:
- 3 osoby które opuszczają pieczę zastępczą;
- 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym charakteryzujących się niskimi kompetencjami społecznymi lub rodzicielskimi;
- 10 osób niesamodzielnych oraz ich opiekunowie

 

Formy pomocy:
- teleopieka dla osób niesamodzielnych
- szkolenia wolontariackie
- Mobilne Centrum Aktywności
- animatorzy, trenerzy rodzinni
- wsparcie streetworkera
- warsztaty grupowe (szkoła rodziców, grupy dyskusyjne)
- poradnictwo indywidualne ze strony prawnika, psychologa, doradcy zawodowego
- mieszkanie treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą
- zajęcia rehabilitacyjne/usprawniające

 

Pliki do pobrania: 

 

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl