Pozytywne Biuro Karier

 

 

Projekt „Pozytywne Biuro Karier” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Nr projektu: POWR.01.02.01-22-0059/16

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

 

Lider Projektu:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

 

Partnerzy Projektu:

  

 

 

Cel projektu:

Celem Projektu jest zwiększenie zatrudnienia 100 biernych zawodowo osób młodych poniżej 30 roku życia (NEET) z województwa pomorskiego do końca marca 2018 roku.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu może być 100 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – należące do NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. (zgodnie z definicją POWER 2014-2020, w tym osoby niepełnosprawne. W projekcie preferowane będą osoby z wyższym wykształceniem oraz wykształceniem średnim (w szczególności studenci studiów zaocznych.

W projekcie przewiduje się udział  100 osób, w tym  kobiet 62 i  mężczyzn 38.

 

OFERTA

Oferta obejmie w szczególności kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy (warsztaty z doradcą zawodowym), indywidualne konsultacje z psychologiem - praca nad motywacją, postrzeganiem swoich mocnych i słabych stron oraz rozwój tzw. kompetencji miękkich. Uczestnicy nabędą dodatkowe umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych, poznają aktywne sposoby poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem czy zarządzania karierą.

Uzupełnieniem zajęć będzie sesja fotograficzna ze specjalistą ds. stylizacji biznesowej, w ramach której uczestnicy dowiedzą się jak najkorzystniej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz otrzymają własne zdjęcia biznesowe do wykorzystania w CV i na zawodowych portalach społecznościowych. Dodatkowo, przez cały okres trwania projektu, uczestnicy objęci zostaną wsparciem doradcy ds. klienta, który zapewni im dostęp do pośrednictwa pracy oraz będzie reagował na pojawiające się trudności.

Co najmniej 85% uczestników projektu weźmie udział w trwających średnio 4 miesiące stażach zawodowych. Staże będą odbywały się w firmach działających w ramach ISP -  w szczególności w sektorze IT. Uczestnicy otrzymają wsparcie w formie stypendiów szkoleniowych oraz stażowych, a także zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

 

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, ze rekrutacja do udziału w projekcie została rozpoczęta. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

 

       1. Regulamin Uczestnictwa

          1.1 Deklaracja Uczestnictwa 

        2. Regulamin Rekrutacji

          2.1 Pobierz formularz zgłoszeniowy cz. 1

          2.2 Pobierz formularz zgłoszeniowy cz. 2

 

KONTAKT

Paweł Zajączkowski – koordynator projektu

Adres e-mail: p.zajaczkowski@pozytywneinicjatywy.pl    

Telefon: 728 486 707

 

Adres e-mail, na który należy kierować formularze zgłoszeniowe:  biurokarier@pozytywneinicjatywy.pl

 

 

 

Biuro projektu:

Fundacja Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12,

84-100 Puck

 

 

Współpracujemy:

Pozytywne Inicjatywy

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Sekretariat Główny:

Tel. 58 350 61 41 / Fax: 58 736 43 10

e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl